Klub Senior+ w Złotowie

Opublikowano:

W lutym 2018r. rozpoczął działalność Klub „Senior+” w Złotowie.

Klub przeznaczony jest dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+, otwarty będzie 3 razy w tygodniu, 4 godziny dziennie zgodnie z potrzebami uczestników.

Placówka mieści się w budynku świetlicy wiejskiej, który przystosowany został na potrzeby klubu. W budynku znajdują się: pomieszczenie ogólnodostępne, pomieszczenie kuchenne, trzy łazienki, szatnia, pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych oraz pomieszczenie klubowe.

Klub przeznaczony jest dla 20 mieszkańców gminy Lubawa i zapewnia szeroki wachlarz usług, w tym m.in.:

- warsztaty rozwijające zainteresowania, w tym warsztaty artystyczne, kulinarne itp.,
- zajęcia sportowo - rekreacyjne,
- warsztaty aktywności lokalnej,
- spotkania/warsztaty promujące i rozwijające wolontariat osób starszych i na rzecz osób starszych,
- spotkania tematyczne (np. z zakresu bezpieczeństwa seniorów),
- poradnictwo specjalistyczne, w tym: poradnictwo psychologiczne i prawne,
- imprezy dla seniorów o charakterze integracyjnym i międzypokoleniowym z udziałem społeczności lokalnej,
- wyjazdy o charakterze integracyjno-aktywizacyjnym oraz wizyty studyjne.

Utworzenie Klubu „Senior+” poszerza katalog usług świadczonych na terenie gminy na rzecz osób starszych. W Klubie realizowane będą nowe formy działań, które przyczynią się do aktywizacji środowiska seniorów, zwiększenia ich integracji ze społecznością lokalną oraz poprawy jakości życia.

Klub „Senior+” powstał w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020 ze środków budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy.

OPS Lubawa