Po warsztatach szczudlarskich

/media/aktu_115/Aktu_115-001.jpg
/media/aktu_115/Aktu_115-002.jpg
/media/aktu_115/Aktu_115-003.jpg
/media/aktu_115/Aktu_115-004.jpg
/media/aktu_115/Aktu_115-005.jpg