Wspólne posiedzenie Rady Miasta i Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

W dniu 20 grudnia 2017 r. w środę o godz. 9:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyła się  XL zwyczajną sesję Rady Miasta Lubawa oraz II  zwyczajna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa. Po zatwierdzeniu porządku obrad burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie między sesjami.

W dalszej kolejności radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Lubawa na lata 2018 – 2039, po zatwierdzeniu opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie i opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Lubawa.

Podobnie jak w przypadku wieloletniej prognozy finansowej, pozytywnej opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawa projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok i  opinii Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Lubawa, radni jednogłośnie uchwalili rekordowy budżet na 2018  rok.

dochody  - 57.245.429

wydatki -  61.201.209

deficyt  -  3.955.780

Radni ustalili wysokość stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok,przyjęli Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2018 rok,przyjęli Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,uchwalili Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Lubawa na lata 2018 – 2022, tradycyjnie  dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2017 – 2039;

Radni M.R.M  wydali opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubawa projekcie uchwały budżetowej Miasta Lubawa na 2018 rok w zakresie „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie” oraz  przyjęli plan pracy Młodzieżowej Rady Miasta Lubawa na rok 2018.  (mz)