41 zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

24 stycznia 2018 r. w środę o godz. 9:30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się 41 zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Radni przegłosowali porządek sesji, podczas której obecnych było 13 radnych.

Burmistrz  przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami, który obejmował okres od 20 grudnia do 24 stycznia. 

Radni przez aklamację przyjęli Informację Burmistrza Miasta dotyczącą wyznaczenia podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne.

Zmienili Uchwałę Nr XXII/177/2016 Rady Miasta Lubawa w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej oraz nadania Statutu (dotyczy Żłobka Miejskiego w Lubawie).

Podjęli uchwały w sprawach:

Czasu przeznaczonego na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Lubawa, w  sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Przyjęli uchwałę „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubawa w 2018 r.”, oraz  dokonali  zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw oraz Regulaminu korzystania z Parku miejskiego „Łazienki Lubawskie”, przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lubawa dla dzielnicy przemysłowej w odniesieniu do części dz. ew. nr 228 obr. 0001.

W związku ze złożeniem wniosku przez Zarząd OSP w Lubawie na ręce Przewodniczącego Rady Miasta, radni podjęli  uchwałę o nadaniu jednej z ulic nazwy ul. Strażacka. Podczas sesji obecny był prezes OSP Lubawa Krzysztof Szałkowski oraz Naczelnik Piotr Milewski.

Dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2018 – 2039, zmian w budżecie miasta Lubawa na 2018 rok oraz przyjęto sprawozdanie z wykonania zadań przez Radę i jej Komisje wynikające z Planów pracy za rok 2017.

W punkcie pytania i wolne wnioski radny Grzegorz Boczek zapytał burmistrza czy jest dostępny audyt zewnętrzny dotyczący Przedszkola Miejskiego w Lubawie? W odpowiedzi burmistrz poinformował, że jest dostępny. (mz)