XLVII Sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

27 czerwca br. w Sali Sesyjnej w Lubawie odbyła się XLVII Sesja Rady Miasta Lubawa podczas, której obecnych było 12 radnych. W programie sesji znalazł się między innymi wybór wiceprzewodniczącego rady.

Przewodniczy Jan Sarnowski zaproponował to stanowisko radnej Iwonie Pruchniewskiej, która wyraziła zgodę na kandydowanie oraz Annie Tańskiej, która nie wyraziła zgody. W głosowaniu tajnym wiceprzewodniczącą rady została Iwona Pruchniewska.

W dalszej części sesji odczytano uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Lubawy sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Lubawa za 2017 rok. Po odczytaniu Opinii Komisji Rewizyjnej i zatwierdzenie wniosku i dalszych opinii w tej sprawie, radni udzielili Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok. Po udzieleniu absolutorium burmistrz podziękował  radnym za współpracę.

Radni przyjęli sprawozdanie z działalności OSIR w Lubawie po odczytaniu opinii stosownych komisji rady miasta. Podjęli uchwały w sprawach warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla osób  z zaburzeniami  psychicznymi. dokonali zmian w  sprawie zasad przyznawania i wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych na terenie kraju, dokonano zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych  w kwestii LBO.

Zmienili uchwalę w sprawie ustalania wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim, zmienili uchwalę w sprawie  ustalania  czasu przeznaczonego na realizacje bezpłatnego  nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach, dokonano zmiany w uchwale w sprawie  udzielenia Niepublicznemu Zakładowi Opieki Długoterminowej w Lubawie dotacji na prace  konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Wprowadzono stawki opłaty targowej, ustalono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych, dokonano zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej w ramach ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow.

W dalszym punkcie obrad sesji zabrał głos przewodniczący Ekologicznego Związku Gmin "Działdowszczyzna" - Kazimierz Kordecki, który ustosunkował się do pisma jakie wpłynęło do  Burmistrza Lubawy od firmy Szynaka Meble, a dotyczyło sprzeciwu realizacji budowy przez  Związek Gmin Działdowszczyzna przy ulicy Dworcowej punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). PSZOK to miejsce na terenie gminy, w którym mieszkańcy pozostawiać mogą odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

Po wysłuchaniu opinii radni jednogłośnie wyrazili zgodę na użyczenie na czas nieokreślony  nieruchomości położonej w Lubawie przy ul Dworcowej na lokalizację PSZOKu. Podczas sesji dokonano zmian w budżecie. Podjęto uchwalę w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrzowi  Miasta Lubawa, zmniejszono wynagrodzenie o 1 229  zł. brutto.
Z punktu zapytania i odpowiedzi, w którym głos zabierali mieszkańcy naszego miasta  przedstawiamy materiał  filmowy.  (mz)