I sesja VIII kadencji Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

21 listopada została zwołana pierwsza sesja Rady Miasta Lubawa VIII kadencji - (postanowieniem Komisarza Wyborczego w Elblągu). Obrady otworzył  najstarszy wiekiem radny obecny na sesji Jan Sarnowski. Radny senior zaproponował dodanie do porządku  obrad pkt 6 i 7.

Podjęcie uchwał: 

6.a wybór przewodniczącego rady

b  wybór  wiceprzewodniczących rady

c powołanie stałych komisji  rady

d  zakres działania  stałych komisji rady

e składy osobowe komisji

f wybór przewodniczących  stałych komisji.

g. ustalenie diety

h  ustalenie wynagrodzenia burmistrza miasta.

7.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej - Joanna Szczepanek wręczyła nominacje radnym VIII kadencji.Każdy radny złożył ślubowanie, w którym przyrzekał godnie wykonywać obowiązki radnego dla dobra Lubawy oraz jej mieszkańców.

Uroczyste ślubowanie złożył również wybrany na  stanowisko  ponownie burmistrz Lubawy – Maciej Radtke.

W tej części obrad  burmistrz  oraz radny senior Jan Sarnowski  z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wręczyli na ręce Bożeny KnabeKrystyny Treder   kwiaty.

Radni  dokonali wyboru  Komisji Skrutacyjnej w składzie: Marek Wielgomas,  Marek  Mazurowski i Patryk Łowin. 

W głosowaniu tajnym radni wybrali przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących nowej Rady. Na stanowisko przewodniczącego zgłoszono dwie kandydatury  radny Mikołaj Tański zgłosił  Jana Sarnowskiego , radny Dariusz Kawka -  Tomasz Gul .W  głosowaniu tajnym  Jan Sarnowski otrzymał 10 głosów  Tomasz Gul  3 głosy. Przewodniczącym Rady został Jan Sarnowski.

Następnie dokonano wyboru dwóch wiceprzewodniczących rady.Jan Sarnowski zgłosił Iwonę Pruchniewską , Dariusz Kawka - Tomasz Gul i Marian Kasprowicz -  Jerzego Brodowskiego. Poszczególni kandydaci  w głosowaniu tajnym otrzymali:  Iwona Pruchniewska 10  gł, Tomasz Gul 3 głosy  ,Jerzy Brodowski 11  głosów. Wiceprzewodniczącym rady zostali Iwona Pruchniewska i Jerzy Brodowski.

Przewodniczący   Rady  podczas sesji poinformował  o utworzeniu klubu radnych  Inicjatywa dla Lubawy.

Radni po przerwach  w obradach dokonali wyboru przewodniczących sześciu stałych komisji rady.Na przewodniczącego  komisji rewizyjnej zgłoszono: - Jerzy Brodowski zgłosił  kandydaturę Mariana Kasprowicza, Tomasz Gul  radnego Dariusza Kawkę, Radni  zdecydowali 10  głosami za kandydaturą Mariana Kasprowicza,

Na przewodniczącego komisji budżetu i finansów - Marian Kasprowicz  zaproponował  Janusza Sobiechowskiego, Dariusz Kawka - Piotra Pokojskiego  Radni 10 głosami zdecydowali o powierzeniu funkcji Januszowi Sobiechowskiemu.

Na przewodniczącego  komisji zdrowia i porządku publicznego  zgłoszono :Dariusz Kawka  zgłosił Patryka Łowina , Anna Tańska zgłosiła Grzegorza Rolkę. 10 głosami za  przewodniczącym komisji został Grzegorz Rolka.

Na przewodniczącego komisji  oświaty, kultury, sportu, turystyki i promocji miasta
zgłoszono:  Patryk Łowin zgłosił Tomasza Gula ,Jan Sarnowski  -Annę Tańską, 10 głosami  przewodniczącą została radna Anna Tańska.

Komisja gospodarcza, prawa pracy i bezrobocia:  radny Rolka zgłosił  Marka Licznerskiego  a  Tomasz Pokojski -Dariusza Kawkę. 10 głosami  radni wybrali   Marka Licznerskiego przewodniczącym  tej komisji.

Na  funkcję przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji  : Janusz Sobiechowski zgłosił Mikołaja Tańskiego,   Dariusz Kawka zgłosił Patryka Łowina.10 głosami  przewodniczącym tej komisji został  Mikołaj Tański.

W  dalszym punkcie radni ustali diety : 

Przewodniczący Rady  1300 zł.

wiceprzewodniczący  1000 zł ,

przewodniczący komisji  900 zł 

z-ca przewodniczącego stałej komisji 700 zł 

radny niefunkcyjny 600 zł

Za tą uchwałą głosowało 11 radnych,  4  wstrzymało się od  głosu.

Na zakończenie radni zatwierdzili wynagrodzenie dla burmistrza Lubawy

Wynagrodzenie zasadnicze - 4700, dodatek funkcyjny 1900 zł, dodatek specjalny 2640 oraz  19 % dodatku za ilość lat pracy.

(mz)