II Sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

W środę, 28 listopada 2018 r. o godz. 9:30, w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się II zwyczajna Sesja Rady Miasta Lubawa. W sesji uczestniczyło 14 radnych.

Po odczytaniu przez Przewodniczącego Rady proponowanego porządku obrad, radny Patryk Łowin w imieniu Klubu Radnych „Inicjatywa dla Lubawy” zgłosił wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego podwyżki opłat w strefie płatnego parkowania.

Poprosił pozostałych radnych o rozwagę i podkreślił, że na pierwszej sesji radni podwyższyli sobie diety, a na drugiej chcą podnieść opłaty za parkowanie i obarczyć mieszkańców dodatkowymi kosztami. Wniosek przeciwny zgłosił burmistrz. W wyniku głosowania 10-4 radni odrzucili wniosek Klubu „Inicjatywa dla Lubawy” i zatwierdzili porządek sesji.

W dalszej części burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami za okres od 28 września do 28 listopada.

Radni zaopiniowali projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubawa.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. W tym punkcie radny Dariusz Kawka w imieniu klubu "Inicjatywa dla Lubawy" zgłosił poprawkę do uchwały, która dotyczyła wykreślenia terminu 14 dni na zebranie podpisów przez mieszkańców. W trakcie krótkiej przerwy radni zapoznali się z dostarczonym przez Klub rozstrzygnięciem Wojewody, który podważał zapis zaproponowany pierwotnie w uchwale. Następnie po pozytywnej opinii radcy prawnego urzędu, radni jednogłośnie zatwierdzili proponowaną przez Klub „Inicjatywa dla Lubawy” poprawkę do uchwały.

Podjęto także uchwałę o wyznaczeniu dodatkowego przedstawiciela w skład Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, został nim Grzegorz Rolka stosunkiem głosów 9 za, 3 przeciwnych i 2 glosy wstrzymujące. W trakcie wspólnego posiedzenia komisji Klub Radnych „Inicjatywa dla Lubawy” zgłaszał kandydaturę Dariusza Kawki, jednak pozostali radni odrzucili tę propozycję.

W kolejnym punkcie obrad - udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych nieruchomości stanowiących własność miasta Lubawa zabudowanych na cele mieszkaniowe, radny Piotr Pokojski w imieniu klubu „Inicjatywa dla Lubawy”, zgłosił wniosek o podwyższenie bonifikaty w każdym punkcie o 10%. W tym punkcie głos zabrał burmistrz, który przedstawił informację, że podwyższenie bonifikaty byłoby niesprawiedliwe społecznie, szczególnie dla tych, którzy skorzystali z bonifikaty w roku 2003.  Radni stosunkiem głosów 10-4 odrzucili poprawkę klubu „Inicjatywa dla Lubawy”.

Kolejnym punktem porządku obrad sesji była zmiana uchwały Rady Miasta Lubawa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Lubawa.

W tym punkcie głos zabrał Dyrektor OSiR w Lubawie Jacek Różański, który argumentował wprowadzane zmiany. Przedstawił analizę  uzasadniającą  wprowadzenie nowej taryfy w Strefie Płatnego Parkowania, podkreślił, że ostatnia stawka ustalona  była w 2009 roku. Dodał, że zmiana taryfy spowoduje, że do administratora SPP  wpłynie kwota ok. 4 tys.  zł miesięcznie więcej.

W dyskusji nad tym punktem w imieniu handlowców zabrał Mieczysław Zelma, który wyraził swoją dezaprobatę na proponowaną podwyżkę opłat. Podkreślił, że płatne parkingi w naszym mieście wyganiają klientów z rynku do marketów. Nasze władze nie troszczą się o przedsiębiorców na rynku. W latach 90-tych ubiegłego wieku było 16 sklepów, teraz są tylko banki, kebaby i puste lokale do wynajęcia. Jeśli miasto Lubawa jest przyjazne mieszkańcom, to wstydźcie się żeby dla 4 tys. złotych to robić - podkreślił. Całe wystąpienie z obrad sesji rady miasta mieszkańca Lubawy pod linkiem -1 godz.38 minuta do 1 godz.42.

W tym punkcie głos zabrał także Tadeusz Wojtowicz. Radni klubu "Inicjatywa dla Lubawy" zaproponowali następnie inne rozwiązanie w tym temacie, a mianowicie darmowe pierwsze 30 min. parkowania dziennie. Jednak radni 10 głosami za, przy 4  przeciw zmienili uchwałę. Opłaty abonamentowe za parkowanie nie ulegną zmianie. Zmianie ulegną opłaty:

za 30 min. postoju z 1 zł do 1,5 zł
za 60 min. postoju z 1,5 zł do 2 zł
za 120 min. postoju z 1,8 zł do 2,4 zł

W punkcie zapytania i wolne wnioski: 

- Radny Kawka pytał gdzie można składować śnieg w centrum miasta w przypadku intensywnych opadów śniegu?

- Radna Tańska zwróciła uwagę na wystające studzienki telekomunikacyjne na ul. Kopernika, które stanowią zagrożenie dla przechodzących osób,

- Radny Marian Kasprowicz zwrócił uwagę na zaniedbany plac zabaw na osiedlu Nowa Gdańska,

- Radny Janusz Sobiechowski zwrócił uwagę na zanieczyszczenia, które wydobywają się z kotłowni na ul. Warszawskiej. Podkreślił, że to początek sezonu grzewczego, a już wielu mieszkańców skarży się na sadze i wiele innych zanieczyszczeń. Istotą problemu jest to, że problem powstał w tym roku. W ubiegłym takiego problemu nie było podkreślił.

- Radny Dariusz Kawka doprecyzował temat placu zabaw i dewastacji przez młodzież.

- W dalszej części radny Rolka wrócił do tematu kotłowni i podkreślił narastający problem zanieczyszczeń z kotłowni. Po umyciu okien kilka dni po osadza się sadza, elewacje sąsiadujących bloków się brudzą i mieszkańcy spółdzielni ponoszą koszty. Kotłownia się rozbudowuje, więc czas zacząć rozmowy z właścicielem, który dostarcza  ciepło - podkreślił.

- Radna Iwona Pruchniewska zapytała o stan wykonywanych robót na parkingu  przy ul. Poznańskiej koło Polo.

- Dariusz Kawka w imieniu zainteresowanych mieszkańców zapytał gdzie i w jakich ilościach można składować odpady budowlane?

- Radny Piotr Pokojski o kwestię docelowej lokalizacji przystanku autobusowego, który po rewitalizacji miał wrócić  na swoje dawne  miejsce na Plac Zamkowy. Jak dodał: jeśli przystanek wróci na swoje miejsce to kiedy? Jeśli nie, to dlaczego wmawiano mieszkańcom, że aktualna lokalizacja jest tylko tymczasowa.

- Radny Tomasz Gul zwrócił uwagę na nieczytelną tablicę informacyjną (kalendarium) na rynku oraz o zamek i drzewo CIS, które tam się znajduje. Czy jest dostatecznie zabezpieczone w trakcie budowy, gdyż hałda piachu w pobliżu drzewa przeraziła radnego. Zapytał również czy istnieje możliwość organizowania sesji rady w godzinach popołudniowych.

Stosownych odpowiedzi udzielił burmistrz Maciej Radtke, z-ca burmistrza Stanisław Kieruzel oraz sekretarz Katarzyna Żuchowska.

Odpowiedzi na pytania z posiedzenia sesji od 2 godziny 07 minuty  do końca sesji pod linkiem.

(mz)