Sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

W piątek, 21 grudnia, odbyła się III zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa, połączona także z sesją Młodzieżowej Rady Miasta. Na początku obrad przyjęto protokół z ostatniej sesji a Burmistrz Miasta przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami.
W dalszej części burmistrz poprosił o wystąpienie Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej ZGODA Pana Wiesława Piotrowicza, któremu podziękowano za współpracę w związku z przejściem na emeryturę. Ustępujący Prezes Spółdzielni, który był także radnym IV i V kadencji w latach 2002-2010, także podziękował za dobrą współpracę a także poinformował, że wraz z początkiem nowego roku funkcję Prezesa Spółdzielni obejmie radny Grzegorz Rolka.
Kolejnym punktem sesji było uchwalenie przez radnych Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2019 – 2039 (wynik głosowania: 11 za, 4 wstrzymujące się).
Następnie radni przystąpili do punktu dotyczącego uchwalenia budżetu miasta na 2019 rok. W tym punkcje radny Patryk Łowin w imieniu klubu radnych „Inicjatywa dla Lubawy” złożył wniosek formalny o zwiększenie do 50 tys. zł kwoty przeznaczonej w budżecie miasta na prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie futsalu podając  jednocześnie alternatywne źródło finansowania tego zadania.!
 Burmistrz złożył natomiast wniosek o odrzucenie wniosku radnego Patryka Łowina. Jak mówił, we wrześniu odbyło się spotkanie burmistrza z przedstawicielami klubu Constract, na którym padła deklaracja zorganizowania przez klub wspólnego spotkania wójta i burmistrza dotyczącego finansowania klubu. Dodał, że te kwestie powinny być omówione na wspólnym spotkaniu przedstawicieli również innych klubów działających na terenie miasta. 1 godz. 02 minuta 45 sekunda

Głos zabrał  przedstawiciel klubu Constract obecny na sesji, który potwierdził, że klub zgodnie z ustaleniami jakie padły na spotkaniu z burmistrzem, jak co roku złożył szczegółową ofertę do budżetu oraz że nie pierwszy raz propozycja klubu jest ignorowana przez władze miasta. Po dyskusji radni odrzucili wniosek klubu „Inicjatywa dla Lubawy”.

W tej części sesji zapytania w sprawie budżetu złożyli także: radny Tomasz Gul, który pytał o możliwość zwiększenia kwoty dodatku za wychowawstwo dla nauczyli, który nie był zmieniany od 2009 roku. W  odpowiedzi burmistrz  odpowiedział ,że trwają prace nad  tym  wnioskiem.

Radny Dariusz Kawka dopytywał natomiast o zaplanowane wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, o planowany w budżecie wzrost o 30,1% wpływów z podatków od osób fizycznych i osób prawnych oraz wysoki poziom wynagrodzenia inkasenta opłat za parkowanie.

Radny Marian Kasprowicz zgłosił natomiast wniosek formalny o zamknięcie dyskusji nad budżetem. Większość radnych przychyliła się do tego wniosku.
W kolejnych punktach radni jednogłośnie przyjęli informację o zmianach Statutu Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” oraz informację Burmistrza Miasta dotyczącą wyznaczenia podmiotów, na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne.
Następnie również jednogłośnie Rada Miasta podjęła uchwały w sprawach:
a) przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Lubawa na 2019 rok,
b) przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Lubawa na 2019 rok,
c) ustalenia planu sieci oraz granic obwodów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Lubawa,
d) ustanowienia wieloletniego miejskiego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,
e) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie wsparcia w postaci świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności osobom objętym wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
f) określenia zasad zwrotu wydatków za przyznane świadczenia z pomocy społecznej
w formie posiłku oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom objętym wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,
g) zmieniająca  w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw oraz regulaminu korzystania z Parku miejskiego „Łazienki Lubawskie”,
h) zmieniająca w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lubawa,
i) zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia programu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Lubawa w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow”,
j) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy przemysłowej w odniesieniu do części dz. ew. nr 228 obr. 0001,
k) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Lubawa,
l) ustalenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok,
ł) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2018 – 2039,
m) zmian w budżecie miasta Lubawa na 2018 rok,
n) zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta na rok 2019,
o) zatwierdzenia planu pracy Rady na rok 2019.
W części pytania i wolne wnioski:
- radny Patryk Łowin zapytał o możliwość przesunięcia punktu pytania i wolne wnioski na początek sesji, po to aby skorzystać z obecności dyrektorów jednostek, którzy często nie zostają do końca oraz czy miasto planuje zakup pojemników na psie odchody.
- radny Marian Kasprowicz zameldował burmistrzowi, że „lis wrócił” oraz zgłosił problem brakujących kostek w chodniku przy bloku na ul. Gdańskiej.
-młodzieżowa radna Sandra Więczkowska przypomniała, że wniosek o zakup specjalnych podajników na psie odchody padł również na ostatniej sesji Młodzieżowej Rady Miasta i przypomniała że jest taka potrzeba wśród mieszkańców prosząc o taki zakup
- radny Mikołaj Tański zgłosił problem brakujących koszy na śmieci na łącznikach ul. Bolesława Prusa z ulicą równoległą, a także możliwości zamontowania progu zwalniającego na ul. św. Barbary.
- radny Janusz Sobiechowski zwrócił uwagę na fatalny stan kostki przed blokiem przy ul. Zamkowej.
- radny Piotr Pokojski wyraził zaniepokojenie usychaniem drzew w obrębie parku linowego Łazienkach Lubawskich i zapytał czy nie stwarza to zagrożenia dla jego funkcjonowania i bezpieczeństwa korzystających z parku.
- radny Dariusz Kawka zapytał czy będzie modernizacja ulicy Witosa, gdyż mieszkańcy prosili o interwencję w tej sprawie ze względu na problemy z parkowaniem oraz bezpiecznym korzystaniem z jezdni.
- radny Patryk Łowin poprosił burmistrza o ustosunkowanie się do listu jednego z lokalnych przedsiębiorców, w którym informuje on,że wygrał konkurs  jako podwykonawca przy realizacji inwestycji,  modernizacja Kina Pokój w Lubawie, w branży elektrycznej. Przystąpił do prac w momencie rozpoczęcia prac demontażowych przez głównego wykonawcę, które trwały około tygodnia. Jak twierdzi krótko po tym dostał informację, że burmistrz nie życzy sobie obecności jego firmy w procesie modernizacji kina. Po wizycie w UM Lubawa i spotkaniu z burmistrzem, zastępcą burmistrza oraz p. Kaniczem usłyszał, że jego firma nie poradzi sobie z wykonaniem instalacji elektrycznej w kinie.  Od 13 lat współpracował z wykonawcą przy różnego rodzaju inwestycjach dlatego odpowiedział pismem dostarczonym do urzędu 31 października br., na które nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Cały list przedsiębiorcy. 2godz.55 minuta

- radny Tomasz Gul zapytał o koszt wykonania i utrzymania pergoli, które zostały wykonane w ramach rewitalizacji, o pomysłodawcę obelisku wykonanego na placu zamkowym i dlaczego nie stoi tam pomnik Kopernika. Dopytywał także czy urząd podjął jakieś kroki odnośnie zabezpieczenia cisa rosnącego w obrębie murów zamkowych oraz o modernizacje ulic: Wiśniowej, Łaziennej oraz Składowej
- radna Iwona Pruchniewska potwierdziła zgłoszenie mieszkańców Targowiska odnośnie konieczności modernizacji ulicy Składowej oraz przypomniała o swoim wcześniejszym zgłoszeniu odnośnie budowy progu zwalniającego na ul. Poznańskiej przy przejściu dla pieszych na wysokości znajdującego się tam marketu
- radny Dariusz Kawka zapytał jakie kroki od ostatniej sesji podjęto w sprawie zanieczyszczeń emitowanych z kotłowni znajdującej się przy ul. Warszawskiej, ponieważ mieszkańcy wciąż zgłaszają ten problem i nic się nie zmienia w tej kwestii. 

Odpowiedzi burmistrza na zapytania 3 godz. 2 minuta

>>>Zapraszamy do wysłuchania obrad całej sesji

  na podstawie   nagrania z sesji opr. mz
foto p/sc