IV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

W środę, 27 marca 2019 r. odbyła się IV zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa. Były to pierwsze po trzymiesięcznej przerwie obrady zwołane przez Przewodniczącego Rady Miasta, stąd materiał nad którym musieli debatować  radni był bardzo obszerny.

Jednym z pierwszych punktów było przyjęcie sprawozdania z realizacji: Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta Lubawa za lata 2017 – 2018. Radni Tomasz Gul oraz Dariusz Kawka reprezentujący Klub Radnych „Inicjatywa dla Lubawy” poprosili o przybliżenie mieszkańcom tego tematu podczas sesji nadawanej online oraz o dodatkowe informacje jak przebiega opieka samorządu miejskiego nad grodziskiem stożkowym wpisanym do rejestru zabytków archeologicznych, znajdującym się na tzw. Strzelnicy.

Przewodniczący Jan Sarnowski oraz radny Marian Kasprowicz zwrócili uwagę, że czas na dyskusję był na wspólnym posiedzeniu komisji, natomiast burmistrz odpowiedział, że miasto dba o ten teren, jest on monitorowany, a jakiś czas temu usunięto znajdujące się tam odpady. Następnie radni przyjęli sprawozdanie stosunkiem głosów 11 za, 4 wstrzymujące się (radnych klubu „Inicjatywa dla Lubawy”).

Podczas sesji jednogłośnie przyjęto kolejne sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lubawa za rok 2018” oraz „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Lubawa za rok 2018”, a także przyjęto informację z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Lubawa na lata 2018 – 2020 za rok 2018.

Następnie radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawach:
a) przystąpienia do realizacji na terenie miasta Lubawa w latach 2019 –2020 projektu pod nazwą: „Rodzinnie w Lubawie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
b) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Lubawa w 2019 r.”,
c) ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie,
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego,
e) powołania Rady Społecznej przy Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Miejskim Ośrodku Zdrowia w Lubawie,
f) zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Miejskiej Lubawa konsultacji społecznych dotyczących Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego,
g) apelu Rady Miasta Lubawa dotyczącego przejęcia obowiązku wypłat
wynagrodzeń nauczycieli bezpośrednio przez budżet państwa.

Najwięcej dyskusji podczas sesji wywołał projekt uchwały dotyczący ustalenia lokalizacji targowiska miejskiego w Lubawie, na podstawie której z dniem 1 lipca 2019 r. likwidowane jest obecne targowisko znajdujące się na ul. Towarowej i przeniesione na ul. Kopernika. Wykluczona będzie jednocześnie możliwość sprzedawania artykułów przemysłowych (jedynie owoce i warzywa).

W tej części sesji na prośbę radnego Dariusza Kawki głos zabrał przedstawiciel kupców. Zwrócił uwagę, że wyznaczone w uchwale miejsce jest stanowczo za małe i prosił burmistrza i radę o wskazanie innego miejsca, gdzie będzie można handlować także artykułami przemysłowymi. Burmistrz odpowiedział, że na dzień dzisiejszy miasto nie planuje budowy nowego targowiska, a tego rodzaju inwestycja to koszt rzędu ok. 2 mln zł.

Przedstawiciel kupców zapowiedział jednak złożenie wniosku o wyznaczenia miejsca, które już dziś spełnia warunki i bez dodatkowych kosztów mogłoby służyć handlowcom. Po tej dyskusji radni podjęli pierwotną uchwałę stosunkiem głosów 11 za, 3 wstrzymujące się i 1 przeciw. Kolejne 2 podjęte uchwały dotyczyły uchwalenia Regulaminu targowiska miejskiego w Lubawie oraz zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia stawek opłaty targowej (11 głosów za, 4 wstrzymujące się radnych „Inicjatywy dla Lubawy”).
Następnie radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawach:
a) określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Lubawa dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola prowadzonego przez Gminę Miejską Lubawa, które będą brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz
dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania,
d) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z finansowaniem Biura Regionalnego,
e) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Lubawa w ramach Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow”,
f) zaliczenia dróg na terenie miasta Lubawa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
g) zmieniająca uchwałę Nr XLIII/365/2018 Rady Miasta Lubawa z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2020” Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
h) przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Lubawa.
Jednomyślności nie było już przy uchwałach związanych ze zmianami w budżecie miasta oraz zaciągnięciem kolejnego kredytu długoterminowego (stosunek głosów 11 za, 4 wstrzymujące się).

W części zapytania w sprawach aktualnych problemów miasta:
- radny Marian Kasprowicz zwrócił uwagę na śmieci znajdujące się przy ul. Unii Europejskiej
- radny Patryk Łowin prosił o zamontowanie dodatkowych koszy na śmieci przy ul. Piaskowej i Kwiatowej oraz wymianę zniszczonych znaków
- radna Anna Tańska prosiła o sprzątanie dróg powiatowych, aby wystosować w tej sprawie pismo do powiatu oraz wnioskowała o sprawdzenie oświetlenia na ścieżce Zalew-Lipy
- radny Tomasz Gul zaapelował, by materiał który jest omawiany na posiedzeniu wspólnym komisji omawiać tylko na sesji, wtedy mieszkańcy będą mieli bezpośrednio możliwość zapoznania się z materiałem oraz dyskusją nad poszczególnymi punktami. Radny zwrócił także uwagę na problem parkowania przy Szkole Podstawowej w Lubawie, a także zapytał czy planowana jest wycinka drzew w parku przy ul. Dworcowej w związku z rewitalizacją. Radny zwrócił  uwagę na problem łatania dziur gliną przy ul. Składowej oraz zły stan nawierzchni przy ul. Wiśniowej.
- radny Janusz Sobiechowski zapytał czy aktualna jest sprzedaż działek przy przekaźniku na ul. Składowej oraz zwrócił uwagę na problem z wronami proponując np. ścięcie drzew o 1/3 wysokości w parku przy ul. Dworcowej oraz wystosowanie apelu do mieszkańców o niedokarmianie ptactwa
- radny Dariusz Kawka zwrócił uwagę na problem z parkowaniem przy poczcie, zaproponował by teren po wyburzanym w najbliższym czasie budynku miejskim nieopodal poczty przeznaczyć na parking, zapytał również w którym dokładnie miejscu będą budowane wyniesione przejścia dla pieszych na ulicy Rzepnikowskiego. Jak poinformował mieszkańcy Placu Zamkowego zwracają uwagę niszczenie nowej nawierzchni jezdni przez pojazdy wykonujące prace przy budowie Centrum Aktywności Społecznej. Radny podziękował także Kierownikowi referatu inwestycyjnego urzędu za szybką reakcję na interwencję w sprawie opadających gałęzi przy drodze dojazdowej do zakładu Ikea Industry, a także zaprosił wszystkich radnych na ekologiczną akcję sprzątania lubawskich rzek, która odbędzie się 13 kwietnia.
- radna Iwona Pruchniewska w imieniu Młodzieżowej Rady Miasta podziękowała radnym za udział w spotkaniu „Baby są jakieś… fajne” oraz zapowiedziała, że w ostatnią niedzielę kwietnia planowany jest Lubawski Dzień Zdrowia, radna zawnioskowała także o to, aby w miarę możliwości wydłużyć kadencję młodzieżowych radnych do 3 lat.
- radny Piotr Pokojski zapytał kto płaci za nasadzenia nowych drzew w Łazienkach Lubawskich i czy są planowane dodatkowe wycinki, zwrócił uwagę na tragiczny stan ulicy Antoniny Schneider i prosił aby pochylić się nad tym tematem, zapytał również o kwotę wypłacaną na jedno dziecko przedszkolom niepublicznym oraz czy kwota zabezpieczona w budżecie miasta na ten cel będzie wystarczająca.

Odpowiedzi na pytania i wolne wnioski znajdziecie Państwo w >>>transmisji z sesji

opr. na podstawie  materiału video z sesji (mz)