PCPR informuje, o możliwości skorzystania z nowych programów w ramach środków PFRON

Opublikowano:

Rada Nadzorcza PFRON przyjęła dwa nowe programy dla osób niepełnosprawnych w ramach pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność”. Pierwszy to „Mieszkanie dla absolwenta”, drugi „Dostępne mieszkanie”. Osoby zainteresowane udziałem w tych programach bardzo prosimy o zgłaszanie się lub przesyłanie informacji o udziale do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie do dnia 22. 07. 2022 r. Kontakt osobiście do biura, fax: 089 649 04 50 lub e-mail: sekretariat@pcprilawa.pl„Mieszkanie dla absolwenta”

Celem Programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta. Adresatem Programu może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dodatkowe założenia Programu polegają na:

 • aktywnym poszukiwaniu pracy – należy przez to rozumieć konkretne starania, które osoba poczyniła aby znaleźć pracę, tzn. m.in. podjęła jedno z następujących działań: zamieszczanie lub odpowiadanie na ogłoszenia, w tym także korzystanie z aplikacji i portali umożliwiających poszukiwanie pracy znajdujących się w Internecie, przeglądanie ogłoszeń, poszukiwanie pracy poprzez krewnych, znajomych lub bezpośrednio w zakładach pracy, poszukiwanie pracy poprzez powiatowy urząd pracy lub prywatne biuro pośrednictwa pracy, uczestniczenie w testach, rozmowach kwalifikacyjnych, podjęcie starań o zorganizowanie własnego miejsca pracy;
 • koszcie wynajmu – należy przez to rozumieć czynsz najmu przedmiotu dofinansowania oraz koszty związane z jego eksploatacją, w tym: opłaty za ogrzewanie lokalu oraz części wspólnych, opłaty za energię elektryczną w lokalu oraz w częściach wspólnych, opłaty za wywóz śmieci, opłaty za sprzątanie części wspólnych budynku, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za eksploatację części wspólnych, opłaty za konserwację urządzeń technicznych, fundusz remontowy – tylko w części przypadającej na beneficjenta;
 • przedmiocie dofinansowania – należy przez to rozumieć lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny wynajmowany przez beneficjenta samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami fizycznymi na cele mieszkaniowe, przy spełnieniu następujących warunków:
  1. beneficjent faktycznie zamieszkuje w przedmiocie dofinansowania,
  2. na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 m2 powierzchni użytkowej,
  3. umowę najmu sporządzono na piśmie, a beneficjent jest w niej wskazany jako najemca lub jeden z najemców,
  4. w umowie najmu podpisanej przez wszystkie strony umowy wskazano wysokość czynszu
   i innych opłat jeśli występują,
  5. czynsz wnoszony jest przez beneficjenta na wskazany w umowie najmu rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-rozliczeniowej;

Wnioski o ogłoszonym naborze będzie można składać do dnia 31.12.2023 r. w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) o przyznanie dofinansowania na wynajem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.

„Dostępne mieszkanie”

Celem Programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych. Adresatem Programu może być osoba niepełnosprawna, która spełnia warunki:

 • posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane  na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • w momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

 • oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 • orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Formy i warunki udzielenia dofinansowania

 1. Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.
 2. Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego (w II kwartale 2022 r. w woj. warmińsko-mazurskim wskaźnik wynosi 4884,00 zł).

Wnioski o ogłoszonym naborze będzie można składać do dnia 31.12.2024 r. w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) o przyznanie dofinansowania na zamianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych.

Tekst aktualnej wersji programów oraz zasad finansowania umieszczone są na witrynie internetowej PFRON – https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/.

Osoby zainteresowane udziałem w tych programach bardzo prosimy o zgłaszanie się lub przesyłanie informacji o udziale do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie do dnia 22.07.2022r. (osobiście, faxem 0896490450, mailem: sekretariat@pcprilawa.pl )

Wszelkich informacji udzielają pracownicy PCPR Mariola Weiner, Wioletta GarbowskaIlona Korobczyc-Słocińska, nr tel. (89) 649-04-54, pok. 5 i 6.


 Do zapoznania się z nowymi programami zachęca Jolanta Rynkowska (na zdjęciu), dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie  

źródło:powiat-ilawski.pl