XLVII SESJA RADY GMINY LUBAWA

Opublikowano:

W czwartek 31 sierpnia odbyła się XLVII zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa. Na posiedzeniu obecnych było 12 radnych oraz 25 sołtysów. W trakcie sesji Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności za okres między sesjami.

W tym czasie między innymi dokonano modernizacji nawierzchni pięciu boisk do piłki nożnej, a także zakupiono dwa nowe, lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze dla jednostek OSP Prątnica i OSP Omule.
Gmina Lubawa otrzymała promesy z Rządowego Programu Ochrony Zabytków – Polski Ład na dofinansowanie:
- konserwacji dzwonnicy przy zabytkowym kościele parafialnym pw. Św. Barbary w Złotowie,
- remontu dachu kościoła parafialnego pw. Św. Wawrzyńca w Rożentalu oraz konserwację zewnętrznych ścian kościoła.
Wójt podpisał także umowy na:
- realizację Programu Priorytetowego pn.: „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” na zadanie pn.: „Jesteśmy EKO-logiczni”,
- bezzwrotną pomoc finansową na realizację Gminnego Święta Rolniczego – Dożynek Gminnych 2023, które odbędą się 3 września w miejscowości Kazanice,
- realizację przedsięwzięcia integracyjno-kulturalnego pn.: „KREATYWNE LATO W GMINIE LUBAWA”,
- „Rewitalizację zabytkowego parku w Fijewie”,
- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rumienica, w zakresie: robót przygotowawczych, wykonania jezdni, wykonania zjazdów i robót wykończeniowych,
- modernizację nawierzchni boiska w Rożentalu z wykonaniem nawodnienia,
- modernizację budynku strażnicy-świetlicy w  Rożentalu i Kazanicach,
- montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Rumienica, Prątnica, Napromek, Łążek, Łążyn, Losy i Gierłoż Polska.
W porządku obrad były też uchwały dotyczące:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2023-2032,
2) zmiany uchwały budżetowej,
3) zatwierdzenia wniosku o wsparcie  ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM KZN Warmia i Mazury z siedzibą w Olsztynku,
4) przyjęcia opinii.
W trakcie sprawozdania Wójt pogratulował jednostce OSP Lubstynek godnego reprezentowania gminy na szczeblu krajowym i zajęcia IX miejsca w Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP w Kalwarii Zebrzydowskiej.
XLVII Sesja Rady Gminy Lubawa była ostatnią Sesją z udziałem sprawujących aktualnie tę funkcję sołtysów.

UG Lubawa