XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W czwartek, 31 października odbyła się XIX zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa, która przebiegła według zaplanowanego porządku obrad, nie było żadnych pytań ani wolnych wniosków. W sprawozdaniu wójt gminy przedstawił najważniejsze tematy ze swojej działalności pomiędzy sesjami. Między innymi został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż czterech działek z przeznaczeniem pod zabudowę rodzinną w Tuszewie oraz w Czerlinie. Przetarg odbędzie się 5 listopada o godz. 10:00. Dokonano także wyboru 8 wykonawców do obsługi 10 gminnych rejonów na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Jak poinformował wójt gmina zakupiła także 1000 metrów siatki przeciwśnieżnej. Ponadto zostały rozstrzygnięte przetargi nieograniczone na osuszanie ścian wraz z rozwiązaniem gospodarki wodami opadowymi przy budynku Zespołu Szkół w Grabowie-Wałdykach oraz na modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Szczepankowie.

Na sesji zostało także przedstawione sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej dotyczące m.in. kontroli realizacji inwestycji i kontroli gospodarki finansowej Rad Sołeckich, utrzymania obiektów komunalnych. Na dzień kontroli zrealizowane zostały następujące zadania inwestycyjne:

- odnowa nawierzchni drogi gminnej Rożental-Gierłoż;
- budowa ogrodzenia na terenie Szkoły Podstawowej w Byszwałdzie oraz zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w parku w Fijewie (budowa ogrodzenia);
- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kazanicach;
- zagospodarowanie centrum wsi Łążyn wraz z przebudową chodników, dachu i elewacji świetlicy wiejskiej.

Komisja wyrywkowo skontrolowała również dokumenty sołectw w Sampławie, Kazanicach, Złotowie, Szczepankowie i Omulu.
Tematem obrad XIX sesji było także przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych Gminy Lubawa za rok szkolny 2011/2012 oraz informacja dotycząca oświadczeń majątkowych: radnych i pozostałych osób zobowiązanych do złożenia takowych oświadczeń.

Radni podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2012-2020; zmiany uchwały budżetowej; nadania imienia „Orła Białego” Szkole Podstawowej w Złotowie; Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Lubawa na lata 2012-2014 oraz założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Lubawa na lata 2012-2027. (elubawa)