XX-ta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W piątek, 30 listopada o godz. 10:00 odbyła się XX-ta zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa.
W sprawozdaniu z działalności między sesjami  wójt przedstawił informację m.in.  o:

przetargu na  osuszanie ściany w Grabowie-Waldykach (druga strona budynku szkoły), przygotowaniu gminy i przetargach na odśnieżanie dróg,  odbiorze technicznym drogi powiatowej do Wałdyk, remoncie  szkoły w Złotowie, która została oddana w 1997 roku do użytku i okazało się, ze jest zawilgocona, przedstawił informację na temat  modernizacji i remontu  budynku świetlicy w Szczepankowie wraz z dociepleniem,  poinformował o rozmowach, które przeprowadził w Urzędzie Marszłkowskim na temat wejścia nowej ustawy tzw. opłacie śmieciowej  i o gospodarce odpadami zgodnie z zaleceniami UE.

W wolnych wnioskach został poruszony problem braku koszy na śmieci na przystankach autobusowych i zaśmiecaniu terenu wokół przystanków autobusowych.

W dalszej części sesji podjęto uchwały w sprawach:

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2012-2020, zmiany uchwały budżetowej,  zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Lubawa a Gminą Miejską Lubawa dotyczącego objęcia mieszkańców Gminy Lubawa opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lubawie funkcjonujący na terenie Miasta Lubawa,  zawarcia porozumienia międzygminnego,  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego,  stawek podatków od nieruchomości,  zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, podziału Gminy Lubawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,  
Programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego o wolontariacie na 2013 rok, zatwierdzono plan pracy Komisji Rady na 2013 rok,

Na zakończenie sesji wójt udzielił odpowiedzi:
W sprawie koszy proszę o informację o tym gdzie ich nie ma, proszę zadzwonić bezpośrednio do pracownika odpowiadzialnego za to,  tak samo i w sprawie nieczystosci  na przystankach.
Mamy podpisaną umowę na wywóz śmieci i nieczystosci, więc jeśli będzie sytuacja się powtarzała będziemy interweniowali 
- powiedział  wójt .

Na zakończenie  poinformował radnych i sołtysów na temat podatku rolnego, który pozostanie na tym samym poziomie, podatku od działalności  gospodarczej  i obniżeniu podatku od garaży. Poinformował także o  inwestycji, która będzie przebiegała przez wieś Tuszewo na drodze Lubawa -Lidzbark i budowie ściezki  pieszo-rowerowej, która ma zostać zakończona  w 2013 roku. 
(mz)