XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy Lubawa

Opublikowano:

W środę, 29 maja o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubawa odbyła się XXIV zwyczajna sesja Rady Gminy. W porządku obrad znalazło się wiele istotnych punktów, w tym opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2012 rok, po której odczytaniu radni jednomyślnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy.

Podczas sesji radni przyjęli ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2012 dla gminy Lubawa, informację o stanie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych Gminy oraz sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

W porządku obrad znalazło się także sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego: Po odczytaniu uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubawa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubawa za rok 2012 oraz przedstawieniu opinii Komisji Rewizyjnej, radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lubawa za miniony rok. 

Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Grzegorz Palczewski przedstawił wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2012 z tytułu wykonania budżetu. Po odczytaniu uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok, radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubawa absolutorium. Ponadto radni podjęli uchwały w sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2013-2020,

b) zmiany uchwały budżetowej,

c) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

d) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Sampława,

e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubawa w obrębie geodezyjnym Rakowice,

f) uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubawa.

(mz)


 

Komentarze

SAMPŁAWIAK

SAMPŁAWA NIESAMOWITE pewnie wybory niebawem , coś drgnie niemożliwe . Duża wieś panie Wójcie warto , może zabraknąć głosów ale  !!!!!

(2013-06-05 22:00:40)