Sympozjum poświęcone Służebnicy Bożej Matce Magdalenie Mortęskiej

Opublikowano:

2 grudnia 2015 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyło się sympozjum naukowe pt. „Między mistyką a codziennością. Magdalena Mortęska i jej rola w reformie trydenckiej”. Przewodnią myślą sympozjum było ukazanie Magdaleny Mortęskiej, jako reformatorki zakonów benedyktyńskich, jak również odkrycie na nowo jej postaci.

O godz. 9.00 wszyscy goście przybyli na konferencję, zgromadzili się w kaplicy seminaryjnej, aby wspólnie podczas Mszy Świętej modlić się o beatyfikację oraz dobre owoce sympozjum naukowego poświęconego jej osobie.

Eucharystii przewodniczył abp Edmund Piszcz, senior archidiecezji warmińskiej, osoba bardzo związana z postacią Matki Mortęskiej. W koncelebrze uczestniczyli bp Andrzej Suski, bp Józef Szamocki oraz licznie zgromadzeni kapłani. Do zebranych homilię skierował bp Józef Szamocki. 

„Postać Matki Magdaleny Mortęskiej jest wciąż żywa, ale trzeba ją ciągle ratować od zapomnienia. Matka Mortęska zaczęła żyć w sercach wiernych świeckich, szczególnie w środowisku Ziemi Lubawskiej, z której pochodziła. Sympozjum ma za zadanie odkryć bogactwo życia Mortęskiej, które może się stać objawieniem mądrości Bożej w Jezusie Chrystusie” - mówił bp Szamocki. Po zakończonej Eucharystii wszyscy udali się do auli Centrum Dialogu.

Podczas oficjalnego otwarcia sympozjum głos zabrał bp Andrzej Suski, który przybliżył zebranym postać ksieni benedyktyńskiej, jej duchowe piękno oraz zwrócił uwagę na to, że organizowana konferencja stanowi ważny krok ku rozpoczęciu procesu beatyfikacyjnego. 

Następnie ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski, rektor WSD w Toruniu, a zarazem kierownik toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego, powitał zgromadzonych gości oraz przedstawił instytucje, które przyczyniły się do organizacji konferencji. Sympozjum składało się z VII wykładów podzielonych na dwie części, które kończyły się panelem dyskusyjnym.

W pierwszej części miały miejsce cztery wystąpienia. Jako pierwszy swój referat wygłosił ks. dr Sławomir Oder, postulator procesu beatyfikacyjnego Matki Magdaleny Mortęskiej. Jego wystąpienie nosiło tytuł „Specyfika procesu historycznego na przykładzie procesu Ksieni Magdaleny Mortęskiej”. Prelegent skupił się na kwestiach historycznych dotyczących ksieni oraz podkreślił, że Matka Mortęska już za życia wykazywała się wielką jego świętością.

Kolejny wykład wygłosił ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz. Tematem jego referatu była „Tajemnica cierpienia i męki Chrystusa w świetle pism Magdaleny Mortęskiej”. Ks. prof. podjął się trudu interpretacji pism Matki Magdaleny Mortęskiej, na bazie których ukazał, że po reformie benedyktyńskiej nastąpił znaczny wzrost powołań do zakonu. Przywołał istotne zadanie kierownictwa duchowego, które odgrywało ważną rolę w życiu Magdaleny Mortęskiej oraz na podstawie jej pism ukazał, że medytacja nad Słowem Bożym była bardzo ważna w jej życiu. W podsumowaniu ks. prof. wykazał, że postać Matki Mortęskiej jest żywa i aktualna w dzisiejszych czasach.

Następnie swój referat przedłożyła s. Małgorzata Borkowska OSB, wybitna specjalistka historii monastycyzmu. Tematem jej wystąpienia była „Zreformowana reguła św. Benedykta z deklaracjami, jako droga odnowy i odrodzenia zakonu”. S. Borkowska zaprezentowała wszystkim zebranym ważność i znaczenie reguły zakonnej. Wykazała, że znajomość i życie zasadami zawartymi w regule, odgrywały znaczącą rolę w życiu każdej zakonnicy. Pokazała krok po kroku odbudowę reguły, która dokonała się za sprawą M. Mortęskiej.

Ostatni wykład pierwszej części przedstawił prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski. Jego wystąpienie pt. „Wpływ Magdaleny Mortęskiej na rozwój szkolnictwa katolickiego”, ukazało, że bardzo ważną kwestią dla Matki Mortęskiej, była troska o rozwój intelektualny. Dlatego też mniszki benedyktyńskie między innymi zajmowały się prowadzeniem szkół dla dziewcząt. Uczennice oprócz nauki oddawały się pracom fizycznym np. pielęgnowaniu ogrodu. Dziewczęta miały także wyznaczony czas, który poświęcały modlitwie. Wszystkie te obowiązki miały przygotować młode dziewczyny do życia w świecie. Dzięki rozwojowi szkolnictwa za sprawą Matki Magdaleny Mortęskiej, powstało w Toruniu Kolegium Jezuickie i Wyższe Seminarium Duchowne w Poznaniu, które później przeniesione zostało do Torunia. Po wygłoszeniu ostatniego referatu nastąpiła dyskusja, po której wszyscy obecni na sympozjum udali się na przygotowany przez seminaryjną kuchnię obiad.

Druga część konferencji rozpoczęła się od wykładu dr hab. Anny Szylar. Pani prelegent przedstawiła referat pt.: „Magdalena Mortęska a fundacja klasztoru benedyktynek w Sandomierzu”. Dr hab. Anna Szylar ukazała etapy powstania klasztoru. Zwróciła uwagę na współpracę Matki Mortęskiej z fundacją Sandomierską. Ponadto ukazała troskę ksieni o wyposażenie klasztorów.

Kolejne wystąpienie poświęcone zostało „zdolnościom menedżerskim jednookiej ksieni”. Referat wygłosiła dr Żaneta Sztylc. Prelegentka skupiła swoją uwagę na zdolnościach organizatorskich Magdaleny Mortęskiej. Ukazała jej starania dotyczące zdobywania nowych nieruchomości na rzecz klasztoru. Ksieni benedyktyńska zaopatrywała również klasztory w ziemie, które przynosiły zyski z upraw potrzebne do utrzymania klasztorów. Widać więc, że wkładała wiele serca w to, co robiła.

Ostatni wykład drugiej części wygłoszony przez prof. dr hab. Czesława Grajewskiego poświęcony został „Specyfice psalmodii Godzin tradycji benedyktyńskiej w świetle źródeł rękopiśmiennych”. W swoim wystąpieniu profesor ukazał piękno śpiewu benedyktyńskiego, który stosowany był w zakonach benedyktyńskich. Po zakończeniu tego referatu nastąpiła dyskusja.

Na koniec prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski podsumował wszystkie wystąpienia i zwrócił uwagę na ogromne znaczenie tego przedsięwzięcia w procesie beatyfikacyjnym. 

Wszystkim zebranym na sympozjum w imieniu wszystkich organizatorów podziękował ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski, który na zakończenie poprowadził modlitwę o beatyfikację Służebnicy Bożej Matki Magdaleny Mortęskiej.

Rektor seminarium, po zamkniętych już obradach, wyraził również swą ogromną wdzięczność alumnom toruńskiego seminarium, za zaangażowanie i wkład w przygotowanie sympozjum, za oddaną pomoc i wyrozumiałość przy wszelkiego rodzaju trudnościach związanych z jego organizacją. 

Kl. Janusz Grosanc