XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Opublikowano:

W dniu 30 czerwca 2017 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Lubawa odbyła się  XXXIII zwyczajna sesja Rady Miasta Lubawa

Podczas informacji  w sprawozdaniu z działalności Burmistrza w okresie między sesjami radni zostali poinformowani o proteście mieszkańców wobec wydania przez starostwo decyzji na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, decyzji i podjętych działaniach pomocy mieszkańcom Lubawy w tej sprawie. 

Podjęto uchwały w sprawach: zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie oraz nadania Statutu, zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim w Lubawie „Akademia Maluszka” oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat, zmieniająca uchwałę nr XVI/173/2012 Rady Miasta Lubawa z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Lubawa (zmiana kosmetyczna polegająca na  wpisanie zamiast Plac 700 lecia Plac Zamkowy), uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubawa, zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lubawa na lata 2017-2039; zmian w budżecie miasta Lubawa na 2017 rok. 

(mz)